Vogelsang IP privacybepalingen website (van de AVG )
www.vogelsang-ip.de

De bescherming en de veiligheid van uw (hierna “u“ of “gebruiker“) persoonlijke gegevens zoals bedoeld in art. 4 lid 1 privacy-basisverordening (hierna “van de AVG “) en evt. van de BDSG (hierna “pg“) zijn voor ons belangrijk. Dienovereenkomstig respecteren we de privacyvoorschriften om de persoonsgegevens van elke gebruiker de gepaste bescherming te bieden.

We gebruiken in deze privacyverklaring de begrippen i.v.m. artikel 4 van de AVG ; deze begrippen kunt u hier https://dejure.org/gesetze/DSGVO/4.html nalezen.

Vogelsang IP [Internationale plek] gemeinnützige GmbH, Vogelsang 70, 53937 Schleiden (hierna samengevat “wij“, “VOGELSANG“ of “gebruiker“) verwerkt persoonsgegevens op de website www.vogelsang-ip.de uitsluitend in het kader van de AVG, evenals andere toe te passen privacybepalingen. Hierna willen we u op de hoogte stellen van de soort, de omvang en het doel van de verwerking van persoonsgegevens in het publiek toegankelijk bereik op onze website. Als we hieronder spreken van de website, bedoelen we altijd het publiek toegankelijk bereik zelf.

In zoverre op de website andere instellingen zijn genoemd resp. informatie over andere instellingen bereikbaar is zoals bijvoorbeeld de maatschappij voor locatieontwikkeling Vogelsang GmbH, het Nationaalparkcentrum Eifel (Landesbetrieb Wald und Holz), de stichting Nationalpark Eifel und Vogelsang of Klara und E.O. Primbsch stichting, en wij – alleen in uitzonderlijke gevallen – voor deze instellingen via de website persoonsgegevens ontvangen om ze aan deze instellingen door te sturen, zijn wij alleen hun orderverwerker of dit gebeurt met uw toestemming. U gaat via onze website resp. via daar beschikbare links naar de websites van deze andere instellingen.

Let erop dat u bovendien via andere links op onze website naar andere internetpagina’s kunt surfen, bijv. via de subpagina http://www.vogelsang-ip.de/de/partner-vor-ort.html of http://www.vogelsang-ip.de/de/spenden.html, die niet door ons, maar door derden worden beheerd. Dergelijke links worden door ons ofwel uniform aangeduid of zijn door een wissel in de adresregel van uw browser herkenbaar. Voor het naleven van de privacybepalingen en een veilige omgang met uw persoonsgegevens op deze door derden beheerde internetpagina’s zijn wij niet verantwoordelijk.


Dit privacybeleid (hierna “PB“) stelt de informatie conform art. 13 van de AVG voor het gebruik van de website www.vogelsang-ip.de ter beschikking. We lichten u in dit privacybeleid eerst toe wie de verantwoordelijke en wie de gemachtigde inzake privacy is, daarna, geordend volgens type van toegangen, evenals betr. de gebruikte cookies en social media, de informatie over de types van de persoonsgegevens, de doelen en de rechtsgrond van de verwerking, eventuele ontvangers en eventuele rechtmatige belangen, wisperioden en evt. andere informatie. Ter afsluiting van dit privacybeleid lichten we u uw rechten toe.

 1. Contactgegevens van de verantwoordelijke (art. 13 lid 1 let. a) van de AVG )
  Verantwoordelijk voor de werking van de website en voor de omgang met de hierbij verwerkte persoonsgegevens is Vogelsang IP [internationale plek] gemeinnützige GmbH 
  vertegenwoordigd door de zaakvoerder Thomas Kreyes
  Vogelsang 70, 53937 Schleiden
  Telefoon: +49 (0)2444 91579-0
  Website: www.vogelsang-ip.de
  E-mail: info(at)vogelsang-ip.de

 2. Contactgegevens van de privacyverantwoordelijke (art. 13 lid 1 let. b) van de AVG )
  Intern belaste privacyverantwoordelijke van Vogelsang IP gemeinnützige GmbH is de advocat
  heer Georg W. Baumann 
  Eichholzer Str. 80
  50389 Wesseling 
  Tel. +49 (0)2236 9292-0

 3. Openen van de website en evt. downloaden van documenten
  a. Soorten persoonsgebonden gegevens: bij elk bezoek aan de website worden automatisch volgende log files van de betreffende gebruiker geregistreerd: gebruikte browsertypes en versies, het door het toegang makende systeem gebruikte besturingssysteem, de internetpagina, vanaf welke een toegang makend systeem op onze internetpagina komt (zogenaamde referrer), de subwebsites, via welke een toegang makend systeem op onze internetpagina worden aangestuurd, de datum en het tijdstip van een toegang tot de internetpagina, het internet-protocol-adres (IP-adres) van het oproepend systeem, de internet-service-provider van het toegang makend systeem, overige soortgelijke gegevens en informatie, die voor het voorkomen van gevaar in geval van aanvallen op onze informatietechnologische systemen dienen. Expliciet zijn dat:

  o Anonieme client-IP: om te herkennen vanaf waar webservers, die de website leveren, evt. worden aangevallen, verzamelen we IP-adressen. Deze worden maximaal zeven dagen opgeslagen. Daarna worden ze anoniem gemaakt. Om privacyredenen kunnen de IP-adressen in de door de hoster beschikbaar gestelde log file voor ons vanaf het begin alleen anoniem worden bekeken.

  o Timestamp: hierachter verbergen zich de gegevens zoals de dag en op welk tijdstip de bezoeker de website heeft bezocht.

  o Request-regel: dit is het pad van het doel-adres zonder de domein.

  o Status code: statuscode van de website.

  o Grootte van de respons bodies: als de bezoeker naar de website gaat, worden tijdelijke gegevens gedownload. Dat zijn bijvoorbeeld de afbeeldingen en teksten, die de gebruiker in zijn browser ziet. Het logbestand geeft aan hoe groot deze gegevens zijn.

  o Referer, die door de cliënt werd verzonden: dit veld toont aan vanaf welke pagina de bezoeker naar de website is gekomen.

  o User Agent, die door de cliënt werd verzonden: hier zijn bijvoorbeeld gegevens inzake type en versie van de browser en het besturingssysteem te vinden, die de bezoeker gebruikt.

  o Remote user: normaal blijft dit veld leeg. Er worden alleen dan gegevens hieromtrent opgeslagen als op de website een aanmeldproces beschikbaar is, dat gebaseerd is op http-Basicauth. Inmiddels gebruikt het merendeel van de websites echter een andere procedure, die met Javascript werkt. In dit geval wordt er geen remote user opgeslagen.“

  b. Doelen van de verwerking (art. 13 lid 1 let. c) van de AVG ): de verwerking van de hierboven genoemde gegevens gebeurt om de werking van de websitetoegang te verzekeren en u de website te leveren resp. het downloaden mogelijk te maken. Bovendien dienen de gegevens evt. voor het garanderen van de veiligheid van de informatietechnische systemen, waarop de website wordt bediend.

  c. Rechtsgrond voor de verwerking, rechtmatige belangen (art. 13 lid 1 let. c) en d) van de AVG ): rechtsgrond voor de verwerking van de gegevens is art. 6 lid 1 p.1 let. f) van de AVG , d.w.z. het zijn de rechtmatige belangen van VOGELSANG. Deze rechtmatige belangen bestaan eruit om u ons publiek toegankelijk webaanbod te kunnen presenteren.

  d. Ontvanger/derde (art. 13 lid. 1 let. e) en f) van de AVG ): een overdracht van persoonsgegevens aan derden (art. 4 lid 10 van de AVG ) gebeurt niet. Alle persoonsgegevens worden op computers binnen de Europese Unie verwerkt. De website-hoster is onze orderverwerker. Een overdracht naar een extern land vindt niet plaats. Een overdracht van persoonsgegevens aan staatsinrichtingen en instanties gebeurt alleen in het kader van wettelijke voorschriften.

  e. Wisperioden (art. 13 lid 2 let. a) van de AVG ): de persoonsgegevens worden uiterlijk bij het beëindigen van uw bezoek aan de website gewist, d.w.z. met het sluiten van de browser op uw computer. Gegevens op de server (logfiles) worden ongeacht het o.a. pseudoniem maken technisch bepaald cyclisch alle 14 (veertien) dagen gewist, tenminste indien niet om veiligheidsredenen voor de technische werking en de noodzaak tot opvolgen van eventuele aanvallen op onze systemen een langere opslag vereist is. Anders worden de gegevens daarna gewist.

 4. Contactopname via e-mail via op de website vermelde e-mailadressen
  We geven u op verschillende plaatsen van de website, o.a. in het colofon en in de voetregel, evenals op verschillende subpagina’s, met vermelding van een e-mailadres de mogelijkheid om via e-mail onmiddellijk met ons contact op te nemen. Gebruik algemene e-mailadressen niet om ons documenten met zeer persoonlijke informatie te sturen, bijv. sollicitatiedocumenten. Voor de het opnemen van contact via e-mail gelden de volgende regels:

  a. Soorten persoonsgegevens: dit zijn gegevens zoals het e-mailadres, log files over de eigenschappen van de e-mail, evenals het tijdstip van aankomst, bovendien alle in de e-mail bijvoorbeeld door de verzender opgegeven persoonsgegevens.

  b. Doel van de verwerking (art. 13 lid 1 let. c) van de AVG ): doel is het beantwoorden van de vraag van de gebruiker, in de toekomst evt. het voorbereiden, opnemen en uitvoeren van een zakenrelatie, al naargelang de soort aanvraag.

  c. Rechtsgrond voor de verwerking, evt. rechtmatige belangen (art. 13 lid 1 let. c) en d) van de AVG ): rechtsgrond voor de verwerking van de persoonsgegevens is art. 6 lid 1 p.1 let. f) van de AVG als de verzender van de e-mail nog geen contractuele relatie met ons heeft of niet al op andere wijze in een zakenrelatie of in voorbereiding ervan met ons staat. Onze rechtmatige belangen bestaan voor dit geval daarin om u op de hoogte te stellen en uw aanvraag te beantwoorden. Als reeds een contractuele verbinding bestaat (bijv. boeking van rondleidingen) of deze op uw initiatief moet worden voorbereid, dan is rechtsgrond voor de verwerking art. 6 lid 1 let. b) van de AVG .

  d. Ontvanger/derde (art. 13 lid. 1 let. e) en f) van de AVG ): een overdracht van persoonsgegevens aan derden (art. 4 lid 10 van de AVG) gebeurt niet, in zoverre deze overdracht niet uitdrukkelijk onderwerp van de aanvraag van de gebruiker is of de gebruiker met de overdracht uitdrukkelijk instemt. Alle e-mails worden op computers binnen de Europese Unie verwerkt. De mail-hoster is onze orderverwerker. Een overdracht naar een extern land vindt niet plaats en is ook niet de bedoeling. Een overdracht van persoonsgegevens aan staatsinrichtingen en instanties gebeurt alleen in het kader van wettelijke voorschriften.

  e. Wisperioden (art. 13 lid 2 let. a) van de AVG ): de persoonsgegevens worden na deskundige voltooiing van de aanvraag gewist, ten laatste na afloop van zes maanden na het voltooien waarbij het voltooien ook wordt aangenomen als de gebruiker op een antwoord van VOGELSANG op zijn aanvraag zes maanden lang niet gereageerd heeft. Deze periode van zes maanden is in het bijzonder daarom geschikt omdat aanvragen van gebruikers vaak met aanzienlijke tijdelijke voorloop gebeuren en gebruikers vaak meerdere maanden de tijd nemen voor zij antwoorden op de door onze pagina gebeurde bewerking. Mondt de aanvraag uit in een contractuele relatie of wordt deze voorbereid, dan gebeurt het wissen conform de wettelijke voorschriften, ten laatste als de contractuele of voorafgaande contractuele relatie beëindigd is, en weliswaar zes maanden na de beëindiging ervan.

  Het wissen gebeurt echter niet, indien art. 17 lid 3 van de AVG in werking treedt, in het bijzonder wettelijke bewaarplichten bestaan en/of de persoonsgegevens voor het indienen, uitoefenen of verdedigen van rechtsaanspraken resp. tegen rechtsaanspraken vereist zijn.

 5. Boekingsaanvraag en overige elektronische formulieren
  Voor een gebruik van het formulier voor een boekingsaanvraag of voor het aanmelden voor andere evenementen door middel van op de website opgeslagen formulieren moet de gebruiker in de verwerking van de met het gebruik van het contactformulier verbonden persoonsgegevens conform de onderstaande regels door het plaatsen van een vinkje akkoord gaan, anders mag het ingevulde formulier niet worden verzonden. Zie voor het recht op herroeping van een verleende goedkeuring onder punt 8.

  a. Soorten persoonsgegevens: gegevens (verplichte gegevens) zijn bijv. de aanspreekvorm/voornaam/achternaam, postadres, e-mail/telefoon, berichtinhoud, technische rapportage van een toegelichte goedkeuring. Hierbij komen bij boekingsaanvragen de gegevens, die op de gewenste periode zelf betrekking hebben incl. het gekozen formaat/programma.

  b. Doelen van de verwerking (art. 13 lid 1 let. c) van de AVG ): het doel is het beantwoorden van de vraag van de gebruiker, in het bijzonder het voorbereiden, opnemen en uitvoeren van een boeking of de inschrijving voor evenementen.

  c. Rechtsgrond voor de verwerking (art. 13 lid 1 let. c) van de AVG ): rechtsgrond voor het voorbereiden en uitvoeren van een zakenrelatie, art. 6 lid 1 p. 1 let. b) van de AVG , evt. is art. 6 lid 1 p. 1 let. a) van de AVG van toepassing, d.w.z. een toegelichte goedkeuring conform dit lid 5.

  d. Ontvanger/derde (art. 13 lid. 1 let. e) en f) van de AVG ): een overdracht van gebruikersgegevens aan derden (art. 4 lid 10 van de AVG ) gebeurt alleen indien de gebruiker met een dergelijke overdracht akkoord gaat en deze overdracht noodzakelijk is om op basis van het gekozen formulier resp. programma de van toepassing zijnde, op de website zichtbare partner voor de boeking op de hoogte te stellen. Want niet alle aangeboden programma’s/formaten worden door ons zelf uitgevoerd. De organisator neemt dan onmiddellijk contact op met de gebruiker en handelt als verantwoordelijke alles af. Bovendien gebeurt een overdracht van de voor de uitvoering van het programma vereiste gegevens aan de concreet gebruikte referent of domeingids. Alle gegevens worden op computers binnen de Europese Unie verwerkt. Een overdracht naar een extern land vindt niet plaats en is ook niet de bedoeling. Een overdracht van persoonsgegevens aan staatsinrichtingen en instanties gebeurt alleen in het kader van wettelijke voorschriften.

  e. Wisperioden (art. 13 lid 2 let. a) van de AVG ): de gegevens worden na afloop van zes maanden na het beantwoorden resp. voltooien van de aanvraag gewist, in zoverre niet uit de aard van de aanvraag een andere behandeling ontstaat (bijv. afhandeling van advies), een boeking tot stand komt of de verleende goedkeuring eerder wordt herroepen. Deze periode van zes maanden is in het bijzonder daarom geschikt omdat boekingsaanvragen van gebruikers vaak met aanzienlijke tijdelijke voorloop gebeuren en gebruikers vaak meerdere maanden de tijd nemen om te antwoorden op de door onze pagina gebeurde bewerking. Mondt de aanvraag uit in een contractuele relatie of bereidt ze dergelijke voor (boeking), dan gebeurt het wissen conform de wettelijke voorschriften, ten laatste zes maanden, nadat de beoogde contractuele of voorafgaande contractuele relatie beëindigd is.

  Het wissen gebeurt echter niet, indien art. 17 lid 3 van de AVG in werking treedt, in het bijzonder wettelijke bewaarplichten bestaan en/of de gegevens voor het indienen, uitoefenen of verdedigen van rechtsaanspraken resp. tegen rechtsaanspraken vereist zijn.

 6. Overdracht van sollicitatiedocumenten
  Op verschillende subwebpagina’s, bijv. op http://www.vogelsang-ip.de/de/Stellenangebote.html of op http://www.vogelsang-ip.de/de/praktikum-fsj.html, geven we u de mogelijkheid om via e-mail te solliciteren op een vacature bij ons, inclusief FSJ (jeugdvrijwilligersdienst) of stage..

  a. Soorten persoonsgegevens: soorten zijn het e-mailadres incl. de protocollering van de e-mail op onze computers, evenals alle in uw e-mail inbegrepen persoonsgegevens, die betrekking hebben op uw sollicitatie, bijv. titel, achternaam, voornaam, details uit cv, foto, diploma’s en dergelijke.

  b. Doelen van de verwerking (art. 13 lid 1 let. c) van de AVG ): het doel van de verwerking is de sollicitantenselectie en de mogelijke motivatie van een dienstverband resp. een stageverband of een verband via een FSJ.

  c. Rechtsgrond voor de verwerking (art. 13 lid 1 let. c) van de AVG ): rechtsgrond is § 26 BDSG, evt. art. 6 lid 1 p. 1 let. b) van de AVG (bijv. bij sollicitatie van freelancers) of § 12 JFDG.

  d. Ontvanger/derde/overdracht extern land (art. 13 lid. 1 let. e) en f) van de AVG ): een overdracht van gegevens aan derden (art. 4 lid 10 van de AVG) gebeurt niet. Alle e-mails worden op computers binnen de Europese Unie verwerkt, met de hoster van de e-mails bestaat een overeenkomst omtrent orderverwerking conform art. 28 van de AVG . Een overdracht naar een extern land vindt niet plaats en is ook niet de bedoeling. Een overdracht van persoonsgegevens aan staatsinrichtingen en instanties gebeurt alleen in het kader van wettelijke voorschriften.

  e. Wisperioden (art. 13 lid 2 let. a) van de AVG ): de gegevens worden binnen de drie maanden na het afsluiten van de sollicitatieprocedure (beslissing over beoordelen of niet beoordelenvan uw sollicitatie) gewist, tenzij (i) de sollicitatie succesvol was en de volledige sollicitatiedocumenten aan het personeelsdossier worden toegevoegd, (ii) u in uw eigenschap als sollicitant uitdrukkelijk en steeds vrij herroepbaar (conform punt 8) tegenover ons expliciet uw goedkeuring heeft verleend, voor een bepaalde periode (na de afloop waarvan de gegevens dan worden gewist) om in een talentenpool te worden opgenomen en/of (iii) art. 17 lid 3 van de AVG optreedt, in het bijzonder wettelijke bewaarplichten bestaan en/of de gegevens voor het indienen, uitoefenen of verdedigen van rechtsaanspraken resp. tegen rechtsaanspraken vereist zijn.

 7. Gebruik van cookies en Google maps

  a. Cookie PHPSESSID

  We gebruiken de cookie PHPSESSID
  Cookies zijn kleine tekstbestanden, die in het kader van het websitegebruik instellingen van websites bijv. in de webbrowser van de gebruiker opslaan. De cookies dienen ertoe, de bediening van de website eenvoudiger vorm te geven. Op de website www.vogelsang-ip.de wordt uitsluitend de cookie PHPSESSID gebruikt. Deze cookie is een zog. sessie-cookie. De functie van PHPSESSID is om de sessie van uw bezoek van een uniforme ID te voorzien. Deze ID dient voor het toewijzen voor toekomstige bezoeken en wordt tussen client en server uitgewisseld en beheerd (net als een tijdelijk wachtwoord). Deze cookies zijn tegenwoordig in alle gangbare applicaties te vinden en vereenvoudigen het gebruik. De opgeslagen gegevens worden bij het wissen van uw cookies op de pc gewist.

  Het staat elke gebruiker vrij om de installatie van cookies door een overeenkomstige instelling van zijn browser te verhinderen. In dit geval kan het echter zijn dat eventueel niet alle functies van de website volledig kunnen worden gebruikt.

  Afhankelijk van de door u gebruikte browser hebt u verschillende mogelijkheden om de opslag van cookies op uw computer te verbieden, aangemaakte cookies te onderdrukken, ze weer te geven en te verwijderen. Mocht u hierbij moeilijkheden ondervinden, adviseren we u om de website van de fabrikant te raadplegen. Daar zult u de benodigde informatie ontvangen. Ook als u besluit dat er geen cookies op uw computer mogen worden aangemaakt, blijft u toch verder toegang tot onze website houden.

  b. Google Maps
  Onderdelen van onze website gebruiken voor de integratie van kaartgegevens functies van Google maps. Deze inhouden worden door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, Amerika (“Google“) beschikbaar gesteld. Bij een bezoek aan onze website laadt uw browser de daarvoor vereiste code van Google. Voor dit doel moet de door u gebruikte browser verbinding met de servers van Google opnemen. Hierdoor krijgt Google informatie dat onze website via uw IP-adres werd bezocht. Tegelijk kan Google cookies op uw eindapparaat aanmaken, in zoverre u het gebruik van cookies in uw browser niet hebt verboden of cookies uitleest. Er kunnen ook locatiegegevens worden verzameld als u dit in uw browser toestaat.

  Het gebruik van Google Maps gebeurt voor een aantrekkelijk, comfortabel design van onze website en dient om de herkenbaarheid van de door ons op de website vermelde plaatsen te vereenvoudigen. Dit geeft een rechtmatig belang zoals bedoeld in art. 6 lid 1 p. 1 let. f van de AVG weer. De gegevensoverdracht naar Amerika gebeurt conform uitvoeringsbesluit (EU) 2016/1250 van de Europese Commissie (Europees-Amerikaans-privacy shield). U bent niet verplicht tot het beschikbaar stellen van persoonsgegevens, maar een gebruik van de betreffende onderdelen van onze website (https://loginpartners.de/kontakt/ is zonder de beschikbaarheid echter niet mogelijk.

  Het privacybeleid van Google vindt u op https://www.google.com/policies/privacy/.

 8. Rechten van de gebruiker (art. 13 lid 2 let. b) – e), art. 7 lid. 3 DS-GVO)
  U hebt bij het aanwezig zijn van de betreffende wettelijke voorwaarden van de AVG, evt. onder afwijkende resp. aanvullende voorwaarden van de BDSG, te allen tijde het recht

  - conform art. 15 van de AVG informatie over de door ons verwerkte persoonsgegevens op te vragen. In het bijzonder kunt u informatie opvragen over de verwerkingsdoeleinden, de categorie van de persoonsgegevens, de categorieën van ontvangers, voor wie uw persoonsgegevens openbaar werden of worden gemaakt, de geplande opslagduur en het bestaan van de in deze paragraaf toegelichte rechten;

  - conform art. 16 van de AVG onverwijld de correctie van onjuiste of vervollediging van uw bij ons opgeslagen persoonsgegevens te eisen;

  - conform art. 17 van de AVG het wissen van uw bij ons opgeslagen persoonsgegevens te eisen, in zoverre niet de verwerking voor het uitoefenen van het recht op vrije meningsuiting en informatie omtrent vervulling van een rechtelijke verplichting, om redenen van het openbaar belang of voor het indienen, uitoefenen of ook enkel potentieel verdedigen van rechtsaanspraken vereist is;

  - conform art. 18 van de AVG de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen, in zoverre de correctheid ervan door u bestreden wordt, de verwerking onrechtmatig is, u echter het wissen ervan weigert en we de persoonsgegevens niet meer nodig hebben, u echter deze voor het indienen, uitoefenen of verdedigen van rechtsaanspraken nodig heeft of u conform art. 21 van de AVG beroep tegen de verwerking hebt ingediend;

  - conform art. 20 van de AVG uw persoonsgegevens, die u ons ter beschikking hebt gesteld, in een gestructureerd, gangbaar en door de computer te lezen formaat te ontvangen of de overdracht aan een andere verantwoordelijke te eisen;

  - conform art. 7 lid 3 van de AVG een eenmaal bijvoorbeeld verleende privacygoedkeuring te allen tijde tegenover ons te herroepen. Dit heeft als gevolg dat we de gegevensverwerking, die op deze goedkeuring berustte, in de toekomst niet meer mogen worden doorgegeven en

  - conform art. 77 van de AVG bij een toezichthoudende instantie een klacht in te dienen. Normaal gesproken is hiervoor de toezichthoudende instantie van uw gebruikelijke verblijfsplaats of werkplek of de vestigingsplaats van VOGELSANG in Noordrijn-Westfalen beschikbaar.

  In zoverre persoonsgegevens op basis van rechtmatige belangen conform art. 6 lid 1 p.1 letter f) van de AVG worden verwerkt, heeft de betreffende persoon het recht, conform art. 21 van de AVG beroep tegen de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens in te dienen, in zoverre daarvoor redenen optreden, die uit de bijzondere situatie ontstaan of het beroep zich richt tegen rechtstreekse reclame. In het laatste geval heeft de betreffende persoon een algemeen herroepingsrecht, dat zonder vermelding van een bijzondere situatie door ons gerealiseerd wordt.

  Voor het uitoefenen van deze rechten neemt de gebruiker contact op met de in onder punt 1 en 2 vermelde instanties.

  Houd er rekening mee dat alleen de Duitse versie wettelijk bindend is.
Paginabegin ▲